BEKER POLSKA Odszkodowania BEKER EXPERT Facebook BEKER EXPERT Instagram

REGULAMIN BEKER EXPERT

Uwaga!

Obowiązkiem każdego klienta, korzystającego z usług BEKER EXPERT
jest zapoznanie się z regulaminem.

SPIS:

1. Dane podstawowe
2. Definicje
3. Oferta
4. Procedura zamówienie
5. Usługi podstawowe
6. Płatności
7. Odstąpienie od umowy
8. Procedura reklamacyjna
9. Polityka ochrony danych osobowych
10. Postanowienia końcowe

 

§ 1. DANE PODSTAWOWE

Serwis http://www.bekerexpert.pl jest ogólnopolskim serwisem internetowym, za pomocą którego BEKER POLSKA SP. Z O.O. SP.K świadczy Usługi na rzecz Klientów, w szczególności w zakresie sporządzania opinii eksperckich:

 • Wyceny wartości pojazdu,
 • Wyceny kosztów naprawy pojazdu,
 • Weryfikacji szkody na pojeździe,
 • Inny specjalistycznych usług oferowanych na podstronie: "Dodatkowe produkty".

Właścicielem i operatorem Serwisu jest: BEKER POLSKA Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedziba w Poznaniu, adres: ul. Podstolińska 3 , 60-328 Poznań , NIP:7792467101, REGON: 367676569. Podmiot uzyskał wpis do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem wpisu 0000684810. Organem rejestrującym jest Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu http://www.bekerexpert.pl oraz zasady zamawiania i świadczenia Usług przez BEKER EXPERT.

Każdy Klient zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz zaakceptowania i przestrzegania jego postanowień. Akceptacja następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji podczas procesu składania zamówienia.

W celu prawidłowego korzystania z Usług w ramach Serwisu konieczne jest posiadanie przez Klienta urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, dostępu do sieci Internet, dostępu do witryn www oraz konta poczty e-mail.

§ 2. DEFINICJE

Terminy użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:

BEKER EXPERT - marka BEKER POLSKA Spółka z Ograniczona Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedziba w Poznaniu, adres: Ulica Podstolińska 3 , 60-328 Poznań , NIP:7792467101, REGON: 367676569. Podmiot uzyskał wpis do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem wpisu 0000684810. Organem rejestrującym jest Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego., e-mail: biuro@bekerexpert.pl, tel. +48 530 917 087, która w ramach prowadzonej działalności:

 • Świadczy usługi pośrednictwa w zakresie likwidacji szkód komunikacyjnych na pojazdach mechanicznych,
 • Skupuje wierzytelności,
 • Prowadzi spory sądowe w imieniu klientów,
 • Sporządza opinie eksperckie.

Cena - wynagrodzenie BEKER EXPERT za wykonanie Usługi na rzecz Klienta.

Ekspert - Pracownik BEKER EXPERT zajmujący się sporządzaniem opinii i kosztorysów zamówionych przez Klienta poprzez Serwis bekerexpert.pl.

Cennik - zestawienie kwot stanowiących wynagrodzenie za poszczególne Usługi świadczone przez BEKER EXPERT udostępniony w Serwisie.

Dzień Roboczy - każdy dzień tygodnia za wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.

Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zamawia od BEKER EXPERT Usługę za pośrednictwem Serwisu na zasadach określonych w Regulaminie.

Pojazd - wszelki motocykl, samochód osobowy lub samochód ciężarowy, w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U.2017.128 z pózn. zm.), wskazany przez Klienta, będący przedmiotem wyceny w ramach Usług świadczonych przez BEKER EXPERT.

Raport - dokument w formie elektronicznej zawierający określone w Usłudze wyliczenia sporządzone przez Eksperta (w zależności od rodzaju Usługi), udostępniany Klientowi na serwerze BEKER EXPERT na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia Usług BEKER EXPERT.

Serwis - platforma internetowa działająca pod adresem internetowym http://www.bekerexpert.pl, służąca do prezentacji Usług przez BEKER EXPERT i zamawiania Usług przez Klienta.

Usługi - usługi świadczone przez BEKER EXPERT na zamówienie Klienta, na warunkach określonych w Regulaminie, polegające na sporządzeniu opinii eksperckich.

§ 3. OFERTA

Usługi Podstawowe wykonywane są przez Ekspertów z doświadczeniem i kompetencjami stosownymi do sporządzenia Raportu. Ekspert wydaje subiektywną opinię bazując na swojej wiedzy i doświadczeniu. Pełny katalog Usług świadczonych przez BEKER EXPERT wraz ze szczegółowa informacja o zakresie Usług, a także Cennik dostępny jest w Serwisie pod adresem https://www.bekerexpert.pl.

§ 4. PROCEDURA ZAMÓWIENIA

Klient w celu złożenia zamówienia zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem, zaakceptować Regulamin, wybrać Usługę, wypełnić formularz zamówienia, wybrać sposób płatności oraz dokonać płatności za Usługę. Klient składa zamówienie poprzez kliknięcie przycisku "Zamawiam i płacę". Klient klikając przycisk "Zamawiam i płacę" akceptuje warunki świadczenia wybranej Usługi oraz jej Cenę określoną w podsumowaniu zamówienia.

Formularz zamówienia zawiera następujące pozycje, których wypełnienie przez Klienta jest obowiązkowe w celu złożenia zamówienia: imię i nazwisko Klienta lub nazwa i adres firmy łącznie z podaniem NIP Klienta adres poczty e-mail Klienta, numer telefonu Klienta, podanie danych Pojazdu umożliwiających sporządzenie Raportu.

BEKER EXPERT przyjmuje do realizacji zamówienia w Dni Robocze w godzinach od 8:00 do 16:00. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych i kompletnych danych, w szczególności danych dotyczących Pojazdu.

BEKER EXPERT zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia zamówienia do realizacji, jeżeli:

 • Dane podane przez Klienta uniemożliwiają wykonanie Usługi, w szczególności, gdy są niekompletne, nieprawdziwe bądź nieaktualne

BEKER EXPERT zastrzega sobie prawo do zmiany kwoty za wykonanie usługi, jeżeli:

 • Model danego pojazdu nie znajduję się w bazie systemu Audatex oraz Eurotax,
 • Części danego modelu pojazdu nie znajdują się w bazie Audatex oraz Eurotax,
 • Stopień skomplikowania wykonania usługi jest na tyle duży, że wymaga jej wykonania w formie ręcznej np.: pozyskanie informacji dot. Nie fabrycznych części montowanych na pojeździe lub specjalistycznych zabudów itp.

Złożenie zamówienia stanowi ofertę zawarcia przez Klienta umowy w przedmiocie wybranej Usługi z BEKER EXPERT. Umowa o świadczenie Usługi zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta od BEKER EXPERT potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, które następuje po dokonaniu płatności za Usługę, a jest poprzedzone złożeniem zamówienia na Usługę.

W przypadku nieprzyjęcia zamówienia do realizacji, BEKER EXPERT zwraca Klientowi na wskazany przez niego numer rachunku bankowego cała płatność w terminie 14 dni. Zapłata Ceny za zamówione Usługi może zostać zrealizowana przez Klienta za pomocą karty kredytowej, przelewem internetowym, przelewem tradycyjnym.

§ 5. USŁUGI

BEKER EXPERT wykonuje Usługi Podstawowe za pomocą programów eksperckich takich jak Audatex, Eurotax i Info-Ekspert, zachowując przy tym najwyższy standard. Zakres kalkulacji i ilość Raportów do sporządzenia jest wybierana przez Klienta podczas składania zamówienia w formularzu zamówienia. Niezwłocznie po przyjęciu zamówienia do realizacji wysyłane jest potwierdzenie przyjęcia zamówienia na adres e-mail Klienta. Warunkiem wykonania Usługi jest dokonanie przez Klienta zapłaty za wykonanie Usługi zgodnej z Cennikiem.

Eksperci BEKER EXPERT zobowiązani są przygotować Raport z największa dokładnością i w najwyższym poziomie jakości. Raport jest profesjonalnie przygotowaną, subiektywną opinią o stanie technicznym pojazdu, nie może być jednak traktowany jako sztywne wytyczne dla sprzedającego lub kupującego samochód.

BEKER EXPERT nie ponosi odpowiedzialności za następstwa wynikające z podjęcia decyzji związanych z Pojazdem po zapoznaniu się treścią Raportu, gdyż Raport stanowi jedynie szacunkowe kalkulacje, przybliżające wartości oraz stan techniczny pojazdu stworzony na podstawie posiadanej wiedzy i dostarczonej dokumentacji na dzień wykonania usługi.

Klient może korzystać z Raportu udostępnianego w Serwisie przez okres 90dni liczony od dnia jego udostępnienia w Serwisie. Po tym czasie dostęp do Raportu wygasa. W czasie, gdy Raport jest udostępniany w Serwisie, Klient uprawniony jest do wydrukowania Raportu lub zapisania Raportu na swoim urządzeniu. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

BEKER EXPERT nie ponosi także odpowiedzialności za: skutki wynikłe z nieprawidłowego lub niewłaściwego podania danych przez Klienta, w szczególności polegające na podaniu danych nieprawdziwych, niedokładnych, niekompletnych lub wprowadzających w błąd odnośnie Pojazdu, niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z zawartej Klientem umowy przez utrudnienia wynikające z czasowej przerwy technicznej lub błędu technicznego na Serwisie.

BEKER EXPERT zastrzega sobie prawo do przeprowadzania prac modernizacyjnych, aktualizacji oraz konserwacji technicznych Serwisu. O terminach powyższych prac BEKER EXPERT informuje za pośrednictwem Serwisu. W ogłoszonych terminach prac modernizacyjnych, aktualizacji lub konserwacji technicznych dostęp do Serwisu może być utrudniony. BEKER EXPERT zastrzega, iż nie udziela żadnych gwarancji dotyczących prowadzonych Usług.

§ 6. PŁATNOŚCI

Na każdą sprzedaną Usługę wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę). Płatność za zamówioną Usługę należy wykonać po wypełnieniu formularza zamówienia i zatwierdzeniu zamówienie przyciskiem „zamawiam i płacę”.

Zapłata Ceny za zamówione Usługi może zostać zrealizowana przez Klienta za pomocą przelewu24 i przelewu tradycyjnego. BEKER EXPERT nie umożliwia zapłaty za pobraniem.

Zrealizowanie płatności staje się podstawą do zrealizowania zamówienia.

§ 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Klient może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Odstąpienia dokonuje się poprzez złożenie stosownego pisemnego oświadczenia w terminie 14 dni od zawarcia umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed upływem tego terminu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone z wykorzystaniem standardowego wzoru dokumentu.

Po odstąpieniu od umowy, BEKER EXPERT zwraca Klientowi w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy dokonane przez niego płatności. BEKER EXPERT dokonuje zwrotu płatności na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.

Jeżeli Klient wykonuje prawo odstąpienia od umowy po przystąpieniu do realizacji Usługi przez BEKER EXPERT, ma on obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej Ceny. Klient nie może wykonywać ustawowego prawa odstąpienia od umowy po faktycznym wykonaniu Usługi.

§ 8. PROCEDURA REKLAMACYJNA

Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usług przez BEKER EXPERT. Reklamacja powinna zostać złożona w formie pisemnej na adres BEKER EXPERT ul. Podstolińska 3 , 60-328 Poznań lub za pomocą poczty e-mail na adres biuro@bekerexpert.pl Reklamacja powinna określać:

- dane Klienta umożliwiające jego identyfikację i nawiązanie z nim kontaktu,

- usługę, której reklamacja dotyczy,

- zarzuty Klienta co do wskazanej Usługi oraz okoliczności uzasadniające reklamację,

- ewentualne żądanie Klienta związane ze złożoną reklamacją.

Ewentualna reklamacja nie może dotyczyć:

 • Braku możliwości wyegzekwowania od ubezpieczyciela na podstawie sporządzonej opinii potencjalnego roszczenia (przed sądowo i sądowo),
 • Niekorzystnego wyroku w sprawie, w której opinia stanowiła wytyczną względem wysokości wartości przedmiotu sporu.

BEKER EXPERT zobowiązany jest udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją rozpatrzyć lub poinformować o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.

§ 9. POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ DANE OSOBOWE

Administratorem danych osobowych zbieranych w ramach Serwisu www.bekerexpert.pl (w tym z wykorzystaniem plików cookies) lub innych kanałów komunikacji z Klientem jest BEKER POLSKA Spółka z Ograniczona Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedziba w Poznaniu, adres: ul. Podstolińska 3 , 60-328 Poznań , zarejestrowana w rejestrze ewidencji działalności gospodarczej pod numerem wpisu 0000684810. Organem rejestrującym jest Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca REGON: 367676569, NIP: 7792467101. Polityka prywatności dostępna jest w Serwisie pod adresem https://www.bekerexpert.pl /polityka-prywatnosci/

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie http://www.bekerexpert.pl i stanowi integralna cześć umowy z Klientem.

BEKER EXPERT zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu lub wprowadzenia nowego Regulaminu. W przypadku dokonania zmiany Regulaminu BEKER EXPERT opublikuje zmiany poprzez udostępnienie jednolitego tekstu Regulaminu za pośrednictwem Serwisu. W przypadku zmiany Regulaminu po zawarciu umowy z Klientem, obowiązuje dotychczasowy Regulamin do czasu wykonania Usługi. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U.1964 nr 16 poz. 93 ze zm.). Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawa z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postepowania cywilnego (Dz.U.nr 43 poz. 296 ze. zm.).

Data publikacji Regulaminu: 28.02.2019 r.